Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi Digitalas.lt elektroniskajā veikalā

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs ir UAB "DIGITALas" UAB "DIGITALas", Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē reģistrēta privāta juridiska persona VĮ "Registrų centras", PVN kods LT250554716, juridiskā adrese un korespondences adrese Ukmergės g. 234A, LT-07004 Viļņa.

1.2. Digitalas.lt ir elektroniskais veikals, kas atrodas Digitalas.l

1.3. Pircējs - 1) rīcībspējīga fiziska persona, ti, pilngadību sasniegusi persona, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu; 2) nepilngadīgais vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kuram ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad viņš ir emancipēts; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekšminēto personu attiecīgi pilnvaroti pārstāvji.

1.4. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Pārdevēja partneris - juridiska persona: 1) juridiska persona, kas tiek izmantota Pircēja pasūtījuma izpildei; 2) Digitalas.lt, ar kuru tiek veiktas kopīgas darbības vai projekti, tiek publicēts šīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai jebkurā medijā, kurā tiks aprakstīta Digitalas.lt un šīs juridiskās personas darbība vai projekts.

1.6. Personas dati - jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai tieši vai netieši nosakāma, izmantojot tādus datus kā personas kodu, vienu vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas pazīmes. dabu.

1.7. Noteikumi ir šie "Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi Digitalas.lt elektroniskajā veikalā".

1.8. Konts – Pircēja reģistrācijas rezultāts Digitalas.lt, kas izveido kontu, kas aizsargā viņa personas datus un pasūtījumu vēsturi.

1.9. Privātuma politika – Pārdevēja apstiprināts dokuments, kas satur pamatnoteikumus Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un uzglabāšanai, izmantojot Digitalas.lt.

1.10. Preču savākšanas centri - Pārdevējam piederošie preču savākšanas centri, kas atrodas šādās adresēs: Ukmergės st. 234A, Viļņa, Smilties Pylimo str. 2, Klaipēda.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, iepazīstoties ar tiem un atzīmējot rūtiņu blakus apgalvojumam "Esmu iepazinies ar preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem Digitalas.lt elektroniskajā veikalā un piekrītu tiem". Šādā veidā apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pusēm pienākumi un citi nosacījumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu vietnē Digitalas.lt.

2.2. Pircējs, izveidojot Digitalas.lt kontu, apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc Pircēja Noteikumu apstiprināšanas pirmās reģistrācijas (konta izveides) laikā starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts ilgtermiņa pirkuma-pārdošanas līgums. Pirmās reģistrācijas brīdī apstiprinātie Noteikumi attiecas uz visiem Pircēja pirkumiem līdz atjaunināto Noteikumu publicēšanai. Informācija par Noteikumu atjauninājumiem ir pieejama tīmekļa vietnē.

2.3. Tikai Pircējiem, kā noteikts Noteikumu 1.3.punktā, ir tiesības pirkt Digitalas.lt. Apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4.punkts), pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces Digitalas.lt.

2.4. Nepieciešamības gadījumā vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētu apstākļu klātbūtnē Pārdevējam ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, pieslēdzoties Digitalas.lt vai iegādājoties preces pirmo reizi pēc Noteikumu jaunās redakcijas spēkā stāšanās.

2.5. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircējs pauž piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja Personas datu izmantošanas veidiem pašā Privātuma politikā paredzētajā kārtībā.

2.6. Ja Pārdevējam ir tiesības vai pienākums sniegt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs ir atbildīgs par Pircējam piederošas darba e-pasta adreses norādīšanu Pārdevējam.

3. Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību rašanās brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces Digitalas.lt, izvēloties vienu no sekojošiem veidiem:

3.1.1. reģistrējoties tiešsaistē Digitalas.lt (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. bez reģistrācijas tiešsaistē Digitalas.lt;

3.1.3. pa tālruni;

3.1.4. savākšanas centros.

3.2. Pasūtot preces kādā no Noteikumu 3.1.1. - 3.1.2.punktos norādītajiem veidiem, Pircējam attiecīgajos informācijas laukos, ko nodrošina Privātuma politika, ir jānorāda savi Personas dati, kas nepieciešami Preču pasūtījuma pareizai izpildei, kas norādīts Privātuma politikā. pārdevējs.

3.3. Noteikumu un Privātuma politikas nosacījumi attiecas uz Pircējiem, kuri veikuši preču pasūtījumu pa tālruni vai Preču saņemšanas centros. Veicot pasūtījumu, viņi piekrīt Noteikumiem.

3.4. Kad Pircējs pēc pērkamo preču vai pakalpojumu izvēles un preču groza izveidošanas veic visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka pirkšana-pārdošana starp Pārdevēju un Pircēju ir izveidojušās tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka instrukcija pasūtītajai precei(-ēm) lietuviešu valodā tiks sniegta ne vēlāk kā preces(-u) piegādes brīdī Noteikumos un Privātuma politikā paredzētajā kārtībā. Pircēja Pārdevējam uz norādīto e-pasta adresi. Visa būtiskā informācija par produktu un tā īpašībām ir sniegta produkta aprakstā vietnē Digitalas.lt.

3.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek glabāts Digitalas.lt datubāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus Digitalas.lt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā atteikties no pasūtījuma.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt iegādātās preces saskaņā ar noteikumiem.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

5. Pircēja pienākumi

5.1. Pircējam, izmantojot Digitalas.lt, ir jāpilda savi pienākumi, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi Digitalas.lt skaidri norādītie nosacījumi un nepārkāpj Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Izvēloties preces izņemt Preču pieņemšanas centrā, Pircējam tās jāizņem izvēlētajā Preču pieņemšanas centrā Noteikumos noteiktajos termiņos.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt atsevišķu Digitalas.lt funkciju vai to daļas darbību, kā arī mainīt Digitalas.lt elementu izkārtojumu.

6.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt Digitalas.lt darbību. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek izpildīti un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

6.3. Pakalpojumu sniegšanas nosacījumu būtisku izmaiņu gadījumā (piemēram, izmaiņas tirgus apstākļos, tiesību aktos u.c.), pārdevējam ir tiesības mainīt Digitalas.lt sniegto pakalpojumu apjomu vai veidu, apturēt vai pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, iekasēt maksu par pakalpojumiem vai pakalpojumu daļu. Ja pircējs nepiekrīt, viņa pasūtījums tiek atcelts.

6.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt Digitalas.lt darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot Digitalas.lt vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja kontu.

6.5. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā paredzētos apmaksas veidus, nesamaksā par preci 3 (trīs) darba laikā. dienas.

6.6. Pircējam izvēloties Noteikumu 8.2.3.punktā paredzēto apmaksas veidu, Pārdevējam, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Šajā gadījumā preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējs nesazinās ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas, vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam ar pieprasīto informāciju līdz Pārdevēja norādītajam termiņam, vai iii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam savu piekrišanu personas datu pārbaudei.

6.7. Pārdevējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos Digitalas.lt dokumentos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Digitalas.lt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos Noteikumos un citos Digitalas.lt dokumentos noteiktajiem nosacījumiem.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Digitalas.lt Pircējam Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.2287.pantā noteikto informāciju.

7.3. Pārdevējs apņemas respektēt pircēja privātumu. Pircēja personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Noteikumiem, Privātuma politiku un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

7.4. Pirms pasūtījuma iesniegšanas informēt Pircēju par pasūtījuma izpildei būtisko Digitalas.lt funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, kā arī Noteikumu 6.2. - 6.3.punktā noteiktajām izmaiņām. Informācijas sniegšana Digitalas.lt tiek uzskatīta par atbilstošu informāciju. Pēc tam, kad Pārdevējs jau ir piekritis izpildīt Pircēja pasūtījumu, Pircējs tiek informēts par šī pasūtījuma izpildei saistīto Digitalas.lt funkciju apturēšanu vai pārtraukšanu pa kādu no Pircēja norādītajām kontaktinformācijām (pa tālruni vai e-pastu). ).

7.5. Noteikumos paredzētajos apstākļos Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

7.6. Ja svarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar Pircējam piegādāt pasūtīto preci, viņš apņemas iespēju robežās piedāvāt Pircējam analogu vai līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kas tika piedāvāta kā analoga vai līdzīga, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atcelt pasūtījumu.

7.7. Pārdevējam, nepiekrītot Pircēja prasībām, ir jāsniedz lietotājam detalizēta, motivēta rakstiska atbilde ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, ja vien Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikts. un Eiropas Savienība nosaka citādi.

7.8. Pārdevējs apņemas pildīt citus Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos Pārdevējam uzliktos pienākumus.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas Digitalas.lt izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro, iekļaujot tajā brīdī spēkā esošo PVN summu atbilstoši likumdošanai.

8.2. Pircējs var norēķināties par pasūtītajām precēm vienā no šiem veidiem:

8.2.1. izmantojot elektronisko banku;

8.2.2. Bankas pārskaitījums;

8.2.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas laikā;

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, preču pasūtījums tiek apstiprināts un sākas preču piegādes laiks.

8.4. Apstiprinot Noteikumus, pircējs piekrīt, ka uzreiz pēc pasūtījuma noformēšanas kopā ar preci viņam tiks uzrādīti pirkuma dokumenti - PVN rēķini, kas ir arī preču garantijas taloni. PVN rēķinos ir norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču gala cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi dati, kas jāapstiprina grāmatvedību regulējošajos tiesību aktos.

8.5. Pēc pasūtījuma veikšanas pircējs sadaļā "Mans konts" varēs apskatīt un izdrukāt pasūtījuma lapu – priekšapmaksas rēķinu.

8.6. Preču cena nevar mainīties pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, izņemot gadījumus, ja preces cena ir mainījusies tehniskas kļūdas informācijas sistēmās, acīmredzamu (netīšu) kļūdu labošanas vai citu objektīvu un būtisku iemeslu dēļ. ārpus Pārdevēja kontroles (ja ir pierādījumi, kas apstiprina šos iemeslus). Ja šajā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jaunu cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju. Atceļot pasūtījumu šajā punktā paredzētajā kārtībā, visas Pircēja samaksātās summas tiek atgrieztas Pircējam.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču uzrādīšanas veidiem, kas norādīti Noteikumu 9.2. - 9.3. Preču piegādes noteikumi un cenas norādītas ŠEIT.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas piegādes uz mājām pakalpojumu:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Pieņemot preces, nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (personas karte, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība). Ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

9.3. Pircējs preces var izņemt bez maksas kādā no Preču savākšanas saloniem. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas šādu metodi:

9.3.1. Pasūtītās preces ir jāsaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs e-pastā ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.3.2. Preces var izņemt tikai pasūtījuma veicējs vai pasūtījuma veikšanas brīdī norādītā persona. Izņemšana.

10. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras Digitalas.lt pārdotās preces īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir atbilstošas ​​kvalitātes, proti, preču īpašības atbilst preces aprakstam. Prece atbilst patērētāja pārdošanas līgumam, ja:

10.2.1. prece atbilst Pārdevēja sniegtajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko Pārdevējs sniedza kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci vietnē Digitalas.lt;

10.2.2. produkts ir piemērots tam mērķim, kuram šāda veida izstrādājumus parasti izmanto;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi viena veida precēm un ko Pircējs var pamatoti sagaidīt, pamatojoties uz preces raksturu un ražotāja, viņa pārstāvja vai preces pārdevēja publiski sniegtajiem apgalvojumiem, tostarp reklāmā un produkta marķējumu, attiecībā uz produkta specifiskajām īpašībām.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Digitalas.lt esošās preces izmērs, forma, krāsa vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem izmantotā displeja īpašību dēļ. Pircēja dēļ vai citu no Pārdevēja neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ. Pircējam ieteicams iepazīties ar preces aprakstu.

10.4. Pārdevējs dažādiem preču veidiem sniedz noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces pavadzīmi, kas atbilst garantijas lapai.

10.5. Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo patērētāju tiesības, kas tiem noteiktas tiesību aktos pēc neatbilstošas ​​kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes.

10.6. Pārdevējs nesniedz garantijas apkopes pakalpojumus precēm:

10.6.1. ja garantijas servisa centrs(-i) atrodas ārpus Lietuvas Republikas, Pārdevējs organizē Preču nosūtīšanu uz šādu(-iem) centru(-iem);

10.6.2. ja centrs(-i), kas sniedz garantijas servisu, atrodas Lietuvas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu(-iem) centru(-iem).

10.7. Uz plašsaziņas līdzekļos sniegto informāciju garantija neattiecas. Datu zaudēšanas vai atkopšanas izmaksas netiek segtas.

10.8. Gadījumos, kad, pamatojoties uz tiesību aktiem, konkrētām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja tās izmantot līdz preču lietošanas beigām. derīguma termiņš.

Informācija saistībā ar atsevišķu preču veidu garantijas nosacījumiem atrodama ŠEIT.

11. Tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma, preču atgriešanas un apmaiņas

11.1. Tiesības atkāpties no pārdošanas līguma

11.1.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no preces pirkuma līguma, neminot iemeslu, par to brīdinot pārdevēju. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības pēc kāda no Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. daļā uzskaitītajiem līgumiem.

11.1.2. Pircējs paziņo Pārdevējam par pirkuma līguma atcelšanu vienā no šādiem veidiem: aizpildot līguma atteikuma veidlapas paraugu (kuru varat lejupielādēt ŠEIT) vai iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums par līguma atcelšanu. Paziņojums par līguma atcelšanu tiek nosūtīts pa e-pastu. izmantojot vilnius@digitalas.lt. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

11.1.3. Atteikuma no pirkuma līguma tiesību izmantošanai paredzētais 14 (četrpadsmit) dienu termiņš tiek aprēķināts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, - no dienas, kurā Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā termiņā, - no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci.

11.1.4. Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma-pārdošanas līguma pirms preces viņam ir piegādātas, Pārdevējs šādu Pircēja atteikumu noformē kā pasūtījuma noraidīšanu un attiecīgi informē par to Pircēju uz viņa norādīto e-pasta adresi.

11.1.5. Ja Pircējs ir atteicies no pirkuma-pārdošanas līguma pēc tam, kad preces jau ir piegādātas, vai viņš tās ir paņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.5.punktā paredzētie noteikumi.

11.2. Piemērotas kvalitātes preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi

11.2.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces nodošanas dienas aizstāt iegādāto preci pret līdzīgām, dažādu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, mainot preces, rodas cenu starpība, Pircējam ir jānorēķinās ar Pārdevēju pēc pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums (maiņas atgriešanas veidlapu varat lejupielādēt ŠEIT) par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības ar norādītajām atgriežamajām precēm tiek nosūtīts uz e-pastu. izmantojot vilnius@digitalas.lt.

11.2.2. Ja Pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, preces tiek apmainītas un atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2014. gada likumu. 22. jūlija ar rezolūciju Nr. 738 apstiprinātajiem "Mazumtirdzniecības noteikumiem". Noteikumu 11.2.1.punktā paredzētajā termiņā Pircējam ir tiesības apmainīt un atgriezt visas preces, bet Pircēja prasība aizstāt iegādāto preci pret līdzīgām precēm vai atgriezt samaksāto naudu punktā norādīto iemeslu dēļ. Civilkodeksa 6.362. punktu var apmierināt tikai tad, ja pārdevējs pēc šo preču iegādes piekrīt:

11.2.2.1. tabaka un tabakas izstrādājumi;

11.2.2.2. parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi;

11.2.2.3. fotogrāfijas un kinematogrāfijas preces;

11.2.2.4. iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas nozares izstrādājumi;

11.2.2.5. audumi;

11.2.2.6. grīdas segumi ar paklāju, izņemot paklājus un pledus;

11.2.2.7. Trikotāžas apakšveļa vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm;

11.2.2.8. bērnu drēbes;

11.2.2.9. zeķbikses, zeķes, zeķes un citi līdzīgi izstrādājumi;

11.2.2.10. vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakškrekli, naktskrekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi;

11.2.2.11. krūšturi, jostas, korsetes un tamlīdzīgi izstrādājumi;

11.2.2.12. pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un to izstrādājumi, izņemot mākslīgās bižutērijas;

11.2.2.13. mašīnas un mehāniskās ierīces;

11.2.2.14. elektriskās mašīnas un iekārtas, skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas un televīzijas video un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparāti;

11.2.2.15. sauszemes transportlīdzekļi

11.2.2.16. kuģi, laivas un peldošās ierīces

11.2.2.17. Optiskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, mērīšanas, pārbaudes, medicīnas vai ķirurģiskie instrumenti un aparāti;

11.2.2.18. pulksteņi;

11.2.2.19. mūzikas instrumenti;

11.2.2.20. ieroči un munīcija;

11.2.2.21. mēbeles, gultas piederumi, lampas;

11.2.2.22. rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus;

11.2.2.23. mākslas darbi, kolekcionējamie priekšmeti un senlietas;

11.2.2.24. piemērotas kvalitātes augi, dzīvnieki un pārtikas produkti;

11.2.2.25. svērt un mērīt preces, kas ir speciāli sagatavotas, sagrieztas, sagrieztas un tamlīdzīgi pēc lietotāja pieprasījuma.

11.2.3. Pēc preču saņemšanas Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tādām pašām precēm tikai Pircēja norādītajā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā. Ja Pārdevējam nav aizvietošanai piemērotas preces, viņš atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircēja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, tiek aprēķināts šajā punktā paredzētais termiņš. no dienas, kad Prece tiek atgriezta Pārdevējam.

11.2.4. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

11.2.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir paredzēta Noteikumu 11.5.punktā.

11.3. Nepiemērotas kvalitātes preču apmaiņas un atgriešanas noteikumi

11.3.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atgrieztas Noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

11.3.2. Ja Pircējs iegādājās neatbilstošas ​​kvalitātes preci un to atzīmējis preces nodošanas - pieņemšanas dokumentā (ja nav norādīts, piemērojami Noteikumu 11.2.punkta nosacījumi) vai preces neatbilstoša kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, atradās preces iegādes brīdī vai neatbilstība ražotāja norādītajām specifikācijām, Pircējs var atgriezt preci un pēc izvēles pieprasīt:

11.3.2.1. ka Pārdevējs bez maksas novērš preces trūkumus saprātīgā termiņā, ja defekti ir novēršami;

11.3.2.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

11.3.2.3. ka prece tiek aizstāta ar analogu atbilstošas ​​kvalitātes preci, izņemot gadījumus, ja defekti ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

11.3.2.4. atdot samaksāto cenu un atkāpties no pirkuma līguma, ja neatbilstošas ​​kvalitātes preču pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.3.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 11.3.2.punktā paredzētajām tiesību aizsardzības metodēm. Pircējam sava izvēle ir jāpaziņo, atgriežot preci. Ja pēc tam, kad Pircējs ir izvēlējies 11.3.2. punktā paredzēto metodi, Pārdevējam nav iespējas to ieviest, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 11.3.2. punktā paredzēto metodi. Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Pircējam nav tiesību lauzt pirkuma līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs.

11.3.4. Lai pircējs atgrieztu preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:

11.3.4.1. paziņot par to Pārdevējam e-pastā uz e-pastu vilnius@digitalas.lt, ziņojumā jānorāda atgrieztās preces;

11.3.4.2. iesniegt preces iegādes dokumentu, garantijas talonu (ja tāda izsniegta);

11.3.4.3. iesniegt brīvas formas pieteikumu.

11.3.5. Nepienācīgas kvalitātes preces atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas dienas.

11.3.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro Noteikumos noteikto preču atgriešanas kārtību.

11.3.7. Pircējam ir jāapmaksā preces piegādes un preču atgriešanas izmaksas, un Pārdevējam, pārliecībā, ka prece tika atgriezta neatbilstošas ​​kvalitātes dēļ, ir jāatlīdzina Pircējam radušies piegādes un atgriešanas izdevumi, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Uz preču atgriešanu attiecas Noteikumu 11.5.punkts.

11.3.8. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja paziņojumu par neatbilstošas ​​kvalitātes preci, un, ja Pircējs preci neatgriež Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš ir aprēķina no dienas, kad Preces tiek atgrieztas Pārdevējam. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

11.3.9. Nauda netiks atgriezta par tām precēm, kuras bojātas tīši vai neuzmanības dēļ (ietekmējušas ķīmiskas vielas, ūdeni, atklātu uguni, augstu temperatūru, asus priekšmetus u.c.), vai ir bijuši preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi. pārkāptas, vai preces ir izmantotas neatbilstoši vai neatbilstoši paredzētajam mērķim. .

11.3.10. Atsevišķi noteikumi neatbilstošas ​​kvalitātes preču atgriešanai var būt paredzēti tiem pievienotajos garantijas talonos (garantijās).

11.4. Preču maiņa un atgriešana pēc nepareizas preces piegādes

11.4.1. Ja Pircējam tika piegādāta nepareiza prece, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, par to jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. pa e-pastu vilnius@digitalas.lt vai zvanot uz tālruņa numuru +370 52 336619. Pārdevējs apņemas par saviem līdzekļiem paņemt šādas preces un aizstāt tās ar piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtītās preces, viņš atgriež Pircējam par preci(-ēm) samaksāto naudu. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, un, ja Pircēja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek aprēķināts no plkst. dienā Prece tiek atgriezta Pārdevējam. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

11.4.2. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir paredzēta Noteikumu 11.5.punktā.

11.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība

11.5.1. Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš. Atgriežot preces, Noteikumu 11.1. -11.2. punktos noteiktajos gadījumos tiek piemērotas papildu prasības: prece nav bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī nav lietota - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiem, oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

11.5.2. Visas dāvanas, kas tika pasniegtas kopā ar iegādāto preci, ir jāatgriež vienlaikus, izņemot gadījumus, kad iegādātā prece tiek atgriezta tās kvalitātes defektu dēļ un kopā ar to pasniegtās dāvanas to rakstura dēļ laika posmā no preces iegāde līdz dienai, kad atklājās šīs preces defekti, ir patērēts vai ir beidzies derīguma termiņš šādām dāvanām.

11.5.3. Atgriežot preces, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako preces, lai tās sūtīšanas laikā netiktu bojātas. Pārdevējs neizsniedz atmaksu par precēm, kas bojātas piegādes laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņoti, ar nepareizu adresi, kā arī par sūtījumu nozaudēšanu vai bojājumu nosūtīšanas laikā.

11.5.4. Ja Digitalas.lt Pircējs iegādājās preču komplektu, viņam viss preču komplekts ir jāatgriež Pārdevējam, proti, Pircējam ir paredzētas preču atgriešanas tiesības tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.5.1.punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgriezto visu preču komplektu.

11.5.5. Pircējam pēc Noteikumu 11.1.-11.4.punktos paredzēto tiesību izmantošanas ir jāizpilda Noteikumos paredzētās prasības preču atgriešanai un jāievēro tajos paredzētā kārtība.

11.5.6. Pircējs Preces var atgriezt, nogādājot tās Pārdevēja savākšanas centros, atgriežot ar kurjeru starpniecību vai nosūtot pa pastu. Preces jāatgriež Pārdevējam uz adresi, kas norādīta Pārdevēja Pircējam nosūtītā līguma atteikuma paziņojuma saņemšanas apstiprinājumā. Smago preču piegādes kārtību un nosacījumus (lai novērtētu preču kvalitāti, mainītu, labotu vai atgrieztu) Pārdevējam Pircējs un Pārdevējs vienojas atsevišķi pa tālruni vai e-pastu. pa e-pastu vilnius@digitalas.lt vai arī Pircējs tās pats nogādā Viļņas Preču savākšanas centrā.

11.5.7. Ja Pārdevējs preci piegādāja Pircējam uz mājām un to nav iespējams atgriezt kādā no tālāk norādītajiem veidiem, Pārdevējam ir jāizņem prece no Pircēja par saviem līdzekļiem.

11.5.8. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 11.1., 11.2.-11.4.punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, un, ja preces Pircējs neatgriež. Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad preces tiek atgrieztas Pārdevējam.

11.5.9. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

11.5.10. Pēc Noteikumu 11.1.-11.2.punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, preces piegādes izmaksas. Pēc Noteikumu 11.3.-11.4.punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, preces piegādes izmaksas, preču atgriešanas izmaksas.

11.5.11. Ja Pircējs izvēlējās citu veidu, nevis lētāko, ŠEIT publicēto Pārdevēja piedāvāto piegādes veidu, Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šīs metodes izmaksas, nav atmaksājamas.

11.5.12. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Lietotājam samaksātās summas, kamēr prece nav atgriezta Pārdevējam un pārbaudīta atbilstība Noteikumu 11.5.1.punktam.

11.5.13. Ja, mainot preces, rodas cenu starpība, Pircējam ir jānorēķinās ar Pārdevēju pēc pārrēķinātajām cenām.

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot Digitalas.lt.

12.2. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu uzglabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja Digitalas.lt sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies Digitalas.lt, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

13. Pārdevēja piemērotie mārketinga pasākumi

13.1. Pārdevējs var uzsākt dažādas akcijas vai spēles Digitalas.lt pēc saviem ieskatiem.

13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju vai spēļu nosacījumus, kā arī tos atcelt. Jebkuras akciju nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā no izmaiņu pieņemšanas (atcelšanas) brīža.

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus šajos Noteikumos un Privātuma politikā paredzētajā kārtībā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai SMS īsziņu uz Pircēja norādīto tālruņa numuru reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā.

14.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja Digitalas.lt sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

15. Nobeiguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.2. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

15.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstisku pretenziju, Pircējs (fiziskā persona, patērētājs) var iesniegt savu pieprasījumu/sūdzību par Digitalas.lt iegādātajām precēm Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā. (Vilniaus iela 25, 01402 Viļņa, e-pasts Mr. tarnyba@vvtat.lt, tālrunis: 85 262 67 51, fakss: (85) 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt (arī teritoriālajām vienībām Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests novados) - vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.


Pasiūlysime geriausią sprendimą kiekvienam klientui

Visas prekes galite įsigyti internetinėje parduotuvėje. Jeigu reikia pagalbos ar turite klausimų, susisiekite!

Kontaktai fiziniams asmenims

+370 52336619 arba vilnius@digitalas.lt

Kontaktai juridiniams asmenims

+370 52336619 arba verslui@digitalas.lt

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password