Zasady kupna i sprzedaży towarów w sklepie elektronicznym Digitalas.lt

1. Koncepcje

1.1. Sprzedającym jest UAB „DIGITALas” UAB „DIGITALas”, prywatna osoba prawna zarejestrowana w wileńskim oddziale Rejestru Osób Prawnych Republiki Litewskiej VĮ „Registrų centras”, NIP LT250554716, siedziba i adres do korespondencji Ukmergės ul. 234A, LT-07004 Wilno.

1.2. Digitalas.lt to sklep elektroniczny znajdujący się pod adresem Digitalas.l

1.3. Nabywca – 1) zdolna osoba fizyczna, tj. pełnoletnia osoba, której zdolności nie zostały ograniczone postanowieniem sądu; 2) małoletniego w wieku od czternastu do osiemnastu lat, który ma zgodę rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków emancypacji; 3) osoba prawna; 4) należycie umocowani przedstawiciele wszystkich ww. osób.

1.4. Strony - Kupujący i Sprzedający razem.

1.5. Partner Sprzedającego – osoba prawna: 1) osoba prawna służąca realizacji zamówienia Kupującego; 2) Digitalas.lt, z którym realizowane są wspólne działania lub projekty, jest publikowane na stronach internetowych tej osoby prawnej lub w dowolnych mediach, w których opisane zostaną działania lub projekty Digitalas.lt i tej osoby prawnej.

1.6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej – podmiotu danych, którego tożsamość jest znana lub może być bezpośrednio lub pośrednio ustalona za pomocą takich danych jak kod osobowy, jeden lub więcej fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub znaków społecznych. Natura.

1.7. Zasady to niniejsze „Zasady kupowania i sprzedawania towarów w sklepie elektronicznym Digitalas.lt”.

1.8. Konto – wynik rejestracji Kupującego w serwisie Digitalas.lt, który zakłada konto chroniące jego dane osobowe i historię zamówień.

1.9. Polityka prywatności – dokument zatwierdzony przez Sprzedawcę, który zawiera podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych z wykorzystaniem Digitalas.lt.

1.10. Punkty odbioru towaru - Punkty odbioru towaru należące do sprzedawcy zlokalizowane pod następującymi adresami: ul. 234A, Wilno, ul. Smilties Pylimo 2, Kłajpeda.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Kupujący potwierdza Regulamin po zapoznaniu się z nim i zaznaczeniu pola obok oświadczenia „Zapoznałem się z zasadami kupna i sprzedaży towarów w sklepie elektronicznym Digitalas.lt i zgadzam się z nimi”. Zatwierdzony w ten sposób Regulamin jest dla Stron wiążącym dokumentem prawnym, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu i zapłaty za towar, tryb dostawy i zwrotu towaru, obowiązki i inne warunki związane z zakupem i sprzedażą towarów na Digitalas.lt.

2.2. Kupujący, zakładając konto Digitalas.lt, potwierdza Regulamin podczas pierwszej rejestracji. Po zatwierdzeniu Regulaminu przez Kupującego podczas pierwszej rejestracji (założenia konta), pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta długoterminowa umowa kupna-sprzedaży. Do wszystkich zakupów dokonywanych przez Kupującego do momentu opublikowania zaktualizowanego Regulaminu obowiązuje Regulamin zatwierdzony przy pierwszej rejestracji. Informacje o aktualizacjach Regulaminu dostępne są na stronie internetowej.

2.3. Prawo do zakupu Digitalas.lt mają wyłącznie Kupujący, o których mowa w punkcie 1.3 Regulaminu. Zatwierdzając Regulamin i zapoznając się z Polityką Prywatności (punkt 2.4 Regulaminu), kupujący potwierdza, że ​​ma prawo do zakupu towarów od Digitalas.lt.

2.4. W razie konieczności lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w aktach prawnych Republiki Litewskiej, Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany, uzupełnienia lub uzupełnienia Regulaminu. Kupujący zostaną o tym poinformowani podczas logowania do Digitalas.lt lub przy pierwszym zakupie towaru po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu.

2.5. Kupujący musi zapoznać się z zatwierdzoną i opublikowaną przez Sprzedającego Polityką Prywatności. Kupujący wyraża zgodę lub nie zgadza się na określone sposoby wykorzystania Danych Osobowych Kupującego zgodnie z procedurą przewidzianą w samej Polityce Prywatności.

2.6. Jeżeli Sprzedającemu przysługuje prawo lub obowiązek przekazania Kupującemu informacji lub dokumentów drogą elektroniczną, w każdym przypadku Kupujący jest odpowiedzialny za udostępnienie Sprzedającemu działającego adresu e-mail należącego do Kupującego.

3. Zamówienie towaru, moment powstania stosunku prawnego kupna i sprzedaży

3.1. Kupujący może zamówić towary na Digitalas.lt, wybierając jedną z następujących metod:

3.1.1. rejestrując się online na Digitalas.lt (poprzez wprowadzenie nazwy rejestracyjnej i hasła);

3.1.2. bez rejestracji online na Digitalas.lt;

3.1.3. przez telefon;

3.1.4. w punktach zbiórki.

3.2. Zamawiając towar w jeden ze sposobów określonych w punktach 3.1.1 - 3.1.2 Regulaminu, Kupujący musi w odpowiednich polach informacyjnych podanych przez sprzedawca.

3.3. Postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności dotyczą Kupujących, którzy złożyli zamówienie na towar telefonicznie lub w punktach odbioru Towarów. Składając zamówienie, wyrażają zgodę na Regulamin.

3.4. Gdy Kupujący, po dokonaniu wyboru towaru lub usługi do zakupu i stworzeniu koszyka towarów, wykonuje wszystkie kroki zamówienia, z których ostatnim jest wybór i potwierdzenie formy płatności, uważa się, że zakup-sprzedaż pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstał stosunek prawny i zawarta została umowa kupna-sprzedaży. Sprzedawca przesyła Kupującemu link do aktualnego Regulaminu wraz z potwierdzeniem zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.

3.5. Zatwierdzając Regulamin Kupujący wyraża zgodę na to, że instrukcje dotyczące zamówionego produktu(ów) w języku litewskim zostaną przekazane nie później niż w momencie dostawy produktu(ów) zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie i Polityce prywatności Sprzedawcy Kupującego na podany adres e-mail. Wszystkie istotne informacje o produkcie i jego funkcjach znajdują się w opisie produktu na Digitalas.lt.

3.6. Każde zamówienie Kupującego przechowywane jest w bazie Digitalas.lt.

4. Prawa kupującego

4.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów i zamawiania usług na Digitalas.lt zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.

4.2. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia zgodnie z procedurą określoną niniejszym Regulaminem.

4.3. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą określoną niniejszym Regulaminem.

4.4. Kupujący ma prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru zgodnie z regulaminem.

4.5. Kupującemu przysługują inne prawa określone w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

5. Obowiązki kupującego

5.1. Kupujący, korzystając z Digitalas.lt, musi wypełniać swoje zobowiązania, przestrzegać niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, innych warunków wyraźnie wskazanych przez Digitalas.lt i nie naruszać prawa Republiki Litewskiej.

5.2. Kupujący musi zapłacić za zamówione towary lub usługi i przyjąć je zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Po wybraniu odbioru towaru w punkcie odbioru Towaru, Kupujący zobowiązany jest do odbioru go w wybranym punkcie odbioru Towaru w terminach określonych w Regulaminie.

6. Prawa sprzedawcy

6.1. Sprzedawca ma prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia działania niektórych funkcji Digitalas.lt lub ich części, a także do zmiany układu elementów na Digitalas.lt.

6.2. Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zakończyć działalność Digitalas.lt. W takim przypadku wszystkie przyjęte i potwierdzone zamówienia Kupujących są realizowane, a nowe zamówienia nie są przyjmowane.

6.3. W przypadku istotnej zmiany warunków świadczenia usług (np. zmiany warunków rynkowych, aktów prawnych itp.) Sprzedawca ma prawo do zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług świadczonych przez Digitalas.lt, wstrzymania lub zakończenia świadczenia usług lub ich części, pobierania opłat za usługi lub część usług. Jeśli kupujący wyrazi sprzeciw, jego zamówienie jest anulowane.

6.4. Jeśli Kupujący próbuje zaszkodzić stabilności i bezpieczeństwu pracy Digitalas.lt lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego i bez uprzedniego ostrzeżenia ograniczenia lub zawieszenia możliwości Kupującego do korzystania z Digitalas.lt lub, w wyjątkowych przypadkach, zlikwidować Konto Kupującego.

6.5. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego ostrzeżenia, jeżeli Kupujący, po wybraniu metod płatności przewidzianych w punktach 8.2.1 lub 8.2.2 Regulaminu, nie zapłaci za towar w ciągu 3 (trzech) roboczych dni.

6.6. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przewidzianego w pkt 8.2.3 Regulaminu, Sprzedający w przypadku wątpliwości co do informacji zawartych w zamówieniu ma prawo skontaktować się z Kupującym na dane podane w zamówieniu. W takim przypadku termin dostawy towaru liczony jest od dnia kontaktu z Kupującym. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, i) jeśli Sprzedający nie skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia, lub ii) jeśli Kupujący nie dostarczy Sprzedającemu z podaniem żądanych informacji w terminie określonym przez Sprzedającego, lub iii) jeżeli Kupujący nie udzieli Sprzedającemu zgody na sprawdzenie danych osobowych.

6.7. Sprzedającemu przysługują inne prawa określone w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności, innych dokumentach Digitalas.lt oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

7. Obowiązki sprzedawcy

7.1. Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Kupującemu korzystanie z usług świadczonych przez Digitalas.lt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i innych dokumentach Digitalas.lt.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się do jasnego i zrozumiałego przekazania Kupującemu informacji, o których mowa w art. 6.2287 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej.

7.3. Sprzedający zobowiązuje się do poszanowania prywatności kupującego. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

7.4. Przed złożeniem zamówienia należy poinformować Kupującego o zawieszeniu lub zakończeniu funkcji Digitalas.lt istotnych dla realizacji zamówienia, a także o zmianach określonych w pkt 6.2 - 6.3 Regulaminu. Przekazywanie informacji Digitalas.lt jest uważane za odpowiednie informacje. Po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia Kupującego, Kupujący jest informowany o zawieszeniu lub zakończeniu funkcji Digitalas.lt istotnych dla realizacji tego zamówienia na jeden z podanych przez Kupującego danych kontaktowych (telefonicznie lub e-mailem ).

7.5. Na warunkach określonych w regulaminie Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego przez Kupującego towaru oraz do przyjęcia zwracanego przez Kupującego towaru.

7.6. Jeżeli z powodu ważnych okoliczności Sprzedający nie może dostarczyć Kupującemu zamówionego produktu, zobowiązuje się w miarę możliwości zaoferować Kupującemu analogiczny lub podobny produkt. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia produktu, który był oferowany jako analogiczny lub podobny, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu wpłacone pieniądze w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, jeśli dokonano przedpłaty, a w każdym przypadku anulować zamówienie.

7.7. Sprzedający, nie zgadzając się z wymaganiami Kupującego, musi udzielić użytkownikowi szczegółowej, umotywowanej pisemnej odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku Kupującego, chyba że akty prawne Republiki Litewskiej a Unia Europejska stanowi inaczej.

7.8. Sprzedający zobowiązuje się do wypełnienia innych obowiązków nałożonych na Sprzedającego w Regulaminie, Polityce Prywatności oraz aktach prawnych Republiki Litewskiej.

8. Ceny produktów, procedura i warunki płatności

8.1. Ceny towarów w zamówieniu stworzonym przez Digitalas.lt są podane w euro, łącznie z obowiązującym wówczas podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w jeden z następujących sposobów:

8.2.1. korzystanie z bankowości elektronicznej;

8.2.2. Przelew bankowy;

8.2.3. gotówką lub kartą bankową podczas dostawy/odbioru towaru;

8.3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zapłaty za towar następuje potwierdzenie zamówienia towaru i bieg terminu dostawy towaru.

8.4. Zatwierdzając Regulamin kupujący wyraża zgodę na okazanie mu wraz z towarem dokumentów zakupu - faktur VAT będących jednocześnie dowodami gwarancyjnymi towaru - niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia. Faktury VAT wskazują wybrane towary, ich ilość, udzielone rabaty, ostateczną cenę towaru wraz ze wszystkimi podatkami oraz inne dane wymagane do zatwierdzenia przez akty prawne regulujące rachunkowość.

8.5. Po złożeniu zamówienia kupujący będzie mógł zobaczyć i wydrukować kartę zamówienia - fakturę zaliczkową - w sekcji "Moje konto".

8.6. Cena towaru nie może ulec zmianie po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy cena towaru uległa zmianie z powodu błędu technicznego w systemach informatycznych, korekty oczywistych (nieumyślnych) błędów lub innych obiektywnych i istotnych przyczyn poza kontrolą Sprzedającego (w obecności dowodów na poparcie tych przyczyn). Jeżeli w takim przypadku Kupujący nie wyrazi zgody na zakup produktu w nowej cenie, może anulować zamówienie informując o tym Sprzedającego w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych. Po anulowaniu zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym punkcie, wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty są zwracane Kupującemu.

9. Dostawa towarów

9.1. Zamawiając towar Kupujący może wybrać jeden ze sposobów prezentacji towaru, określonych w pkt. 9.2 - 9.3 Regulaminu. Warunki i ceny dostawy towarów znajdują się TUTAJ.

9.2. Jeżeli Kupujący podczas składania zamówienia wybierze usługę dostawy do domu:

9.2.1. Kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.

9.2.2. Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. Przy odbiorze towaru konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub nowy wzór prawa jazdy). Jeżeli Kupujący nie może sam odebrać towaru, a towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres, Kupujący nie ma prawa do zgłaszania Sprzedawcy roszczeń dotyczących dostarczenia towaru niewłaściwej osobie.

9.2.3. Towar dostarcza Sprzedający lub jego upoważniony przedstawiciel.

9.3. Kupujący może odebrać towar bezpłatnie w jednym z salonów odbioru Towarów. W przypadku wyboru przez Kupującego następującego sposobu składania zamówienia:

9.3.1. Zamówiony towar należy odebrać nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę drogą mailową o możliwości odbioru towaru.

9.3.2. Towar może odebrać wyłącznie osoba składająca zamówienie lub osoba wskazana w momencie składania zamówienia. Wycofanie.

10. Gwarancja jakości produktu i data ważności

10.1. Charakterystyka każdego produktu sprzedawanego na Digitalas.lt jest wskazana w opisie produktu dołączonym do każdego produktu.

10.2. Towar oferowany przez sprzedawcę jest odpowiedniej jakości, tzn. właściwości towaru odpowiadają opisowi towaru. Towar jest zgodny z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli:

10.2.1. produkt odpowiada opisowi dostarczonemu przez Sprzedawcę i ma te same cechy, co produkt, który Sprzedawca podał jako przykład lub model podczas promocji tego produktu na Digitalas.lt;

10.2.2. produkt nadaje się do celu, do którego produkty tego typu są zwykle używane;

10.2.3. produkt spełnia wskaźniki jakości, które są ogólnie typowe dla produktów tego samego typu i których Kupujący może zasadnie oczekiwać na podstawie charakteru produktu i oświadczeń składanych publicznie przez producenta, jego przedstawiciela lub sprzedawcę produktu, w tym reklamy i oznakowanie produktu, dotyczące szczególnych cech produktu.

10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że rozmiar, kształt, kolor lub inne parametry towaru na Digitalas.lt mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi, kolorowi lub innym parametrom towaru ze względu na charakterystykę zastosowanego wyświetlacza przez Kupującego lub z innych przyczyn technicznych niezależnych od Sprzedającego. Kupującemu zaleca się zapoznanie się z opisem produktu.

10.4. Sprzedający udziela gwarancji jakości na określony czas na różne rodzaje towarów, której szczegółowe warunki i inne warunki są wskazane w opisach takich towarów lub wraz z fakturą towaru, która odpowiada karcie gwarancyjnej.

10.5. Udzielona przez sprzedawcę gwarancja jakości nie ogranicza ani nie ogranicza praw konsumentów, które ustanawiają dla nich akty prawne po zakupie produktu lub usługi nieodpowiedniej jakości.

10.6. Sprzedawca nie świadczy usług serwisowych gwarancyjnych dla towarów:

10.6.1. jeżeli ośrodek (ośrodki) świadczące usługi gwarancyjne znajduje się poza Republiką Litewską, Sprzedający organizuje wysyłkę Towaru do takiego ośrodka (ośrodków);

10.6.2. jeżeli ośrodek(y) świadczące usługi gwarancyjne znajduje się w Republice Litewskiej, Kupujący jest kierowany do takiego ośrodka(ów).

10.7. Informacje na nośnikach nie są objęte gwarancją. Koszty utraty lub odzyskania danych nie są pokrywane.

10.8. W przypadkach, gdy na podstawie aktów prawnych dla określonego towaru jest określony termin ważności, Sprzedający zobowiązuje się sprzedać taki towar Kupującemu w taki sposób, aby miał on realną możliwość korzystania z tego towaru do końca data ważności.

Informacje dotyczące warunków gwarancji poszczególnych rodzajów towarów znajdują się TUTAJ.

11. Prawo do odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży, zwrotu i wymiany towaru

11.1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

11.1.1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni zawiadamiając sprzedawcę. Kupujący nie może skorzystać z tego prawa po zawarciu jednej z umów wymienionych w art. 6.22810 część 2 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej.

11.1.2. Kupujący zawiadamia Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jeden z następujących sposobów: wypełniając przykładowy formularz odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ) lub składając jednoznaczne oświadczenie, w którym określa swoją decyzję o odstąpieniu od umowy. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest e-mailem. przez vilnius@digitalas.lt. Po otrzymaniu zawiadomienia Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

11.1.3. Termin 14 (czternastu) dni przewidziany do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży liczony jest w następujący sposób: przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, - od dnia odbioru przez Kupującego lub osoby przez niego wskazanej, z wyłączeniem przewoźnika, zamówionego towaru; b. jeżeli Kupujący zamówił więcej niż jeden produkt w jednym zamówieniu, a towary są dostarczane osobno, - od dnia, w którym Kupujący lub osoba przez niego wskazana, z wyłączeniem przewoźnika, otrzyma ostatni produkt; c. jeżeli towar jest dostarczany w różnych partiach lub częściach, - od dnia, w którym Kupujący lub osoba przez niego wskazana, z wyjątkiem przewoźnika, otrzyma ostatnią partię lub część; d. w przypadku zawarcia umowy o regularne dostarczanie towaru w określonym terminie, - od dnia, w którym Kupujący lub osoba przez niego wskazana, z wyłączeniem przewoźnika, otrzyma pierwszy towar.

11.1.4. Jeżeli Kupujący odmówił zawarcia umowy kupna-sprzedaży przed dostarczeniem mu towaru, Sprzedający uznaje taką odmowę Kupującego za odrzucenie zamówienia i odpowiednio informuje o tym Kupującego na podany przez siebie adres e-mail.

11.1.5. W przypadku, gdy Kupujący odmówił zawarcia umowy kupna-sprzedaży po dostarczeniu towaru lub po jego odebraniu, stosuje się postanowienia pkt 11.5 Regulaminu.

11.2. Zasady wymiany i zwrotu towaru odpowiedniej jakości

11.2.1. Kupujący ma prawo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania towaru do wymiany zakupionego towaru na podobny towar o innych wymiarach, kształcie, kolorze, wzorze lub kompletności. W przypadku wystąpienia różnicy cenowej podczas wymiany towaru, Kupujący musi rozliczyć się ze Sprzedającym według przeliczonych cen. Zawiadomienie kupującego (możesz pobrać formularz zwrotu wymiany TUTAJ) o chęci skorzystania z uprawnienia przewidzianego w niniejszym punkcie Regulaminu z określonym zwracanym towarem wysyłane jest na adres e-mail. przez vilnius@digitalas.lt.

11.2.2. Jeżeli Kupującemu nie podoba się kształt, rozmiar, kolor, model lub kompletność zakupionego towaru, towar zostanie wymieniony i zwrócony zgodnie z Ustawą Rządu Republiki Litewskiej z 2014 roku. 22 lipca uchwałą nr. 738 zatwierdzonych „Zasad handlu detalicznego”. W terminie przewidzianym w pkt 11.2.1 Regulaminu Kupującemu przysługuje prawo do wymiany i zwrotu całego towaru, ale żądanie Kupującego wymiany zakupionego towaru na podobny lub zwrotu wpłaconych pieniędzy z przyczyn określonych w art. 6.362 Kodeksu Cywilnego może być spełnione tylko wtedy, gdy sprzedawca wyrazi zgodę, po zakupie tych towarów:

11.2.2.1. tytoń i wyroby tytoniowe;

11.2.2.2. preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe;

11.2.2.3. artykuły fotograficzne i kinematograficzne;

11.2.2.4. Drukowane książki, reprodukcje i inne artykuły przemysłu poligraficznego;

11.2.2.5. tekstylia;

11.2.2.6. wykładziny podłogowe dywanowe, z wyjątkiem dywanów i chodników;

11.2.2.7. bielizna z dzianiny dla mężczyzn, chłopców, kobiet lub dziewcząt;

11.2.2.8. ubranka dziecięce;

11.2.2.9. rajstopy, pończochy, skarpetki i inne podobne artykuły;

11.2.2.10. podkoszulki męskie, chłopięce, damskie lub dziewczęce, koszule nocne, piżamy i tym podobne;

11.2.2.11. biustonosze, pasy, gorsety i tym podobne;

11.2.2.12. perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i artykuły z nich, z wyjątkiem sztucznej biżuterii;

11.2.2.13. maszyny i urządzenia mechaniczne;

11.2.2.14. maszyny i instalacje elektryczne, urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz telewizyjne urządzenia do nagrywania i odtwarzania wideo i dźwięku;

11.2.2.15. pojazdy naziemne

11.2.2.16. statki, łodzie i urządzenia pływające

11.2.2.17. Przyrządy i urządzenia optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, medyczne lub chirurgiczne;

11.2.2.18. zegarki;

11.2.2.19. instrumenty muzyczne;

11.2.2.20. broń i amunicja;

11.2.2.21. meble, pościel, lampy;

11.2.2.22. zabawki, gry, z wyjątkiem sprzętu sportowego i wędkarskiego;

11.2.2.23. dzieła sztuki, kolekcje i antyki;

11.2.2.24. rośliny, zwierzęta i żywność odpowiedniej jakości;

11.2.2.25. ważenie i odmierzanie towarów, które zostały specjalnie przygotowane, pokrojone, pokrojone itp. na życzenie użytkownika.

11.2.3. Po otrzymaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do jego wymiany na ten sam towar wyłącznie w określonej przez Kupującego formie, rozmiarze, kolorze, wzorze lub kompletności. Jeżeli Sprzedający nie posiada produktu nadającego się do wymiany, zwraca Kupującemu zapłacone za produkt pieniądze. Pieniądze są zwracane Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia Kupującego o chęci skorzystania z tego prawa, a jeżeli Produkt Kupującego nie zostanie zwrócony Sprzedającemu, termin przewidziany w tym punkcie jest liczony od dnia zwrotu Produktu Sprzedawcy.

11.2.4. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający postanowią inaczej.

11.2.5. Procedura zwrotu towarów i pieniędzy jest przewidziana w pkt 11.5 Regulaminu.

11.3. Zasady wymiany i zwrotu towarów o nieodpowiedniej jakości

11.3.1. Wady sprzedanego towaru są usuwane, towar niskiej jakości wymieniany, zwracany zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie iz uwzględnieniem wymogów aktów prawnych Republiki Litewskiej.

11.3.2. Jeżeli Kupujący nabył towar nieodpowiedniej jakości i odnotował to w dokumencie przekazania - przyjęcia towaru (jeżeli nie jest to odnotowane, zastosowanie mają postanowienia pkt. 11.2 Regulaminu) lub nieodpowiednia jakość towaru objawia się wadą produkcyjną, która była obecna w chwili zakupu towaru lub niezgodności ze specyfikacją podaną przez producenta, Kupujący może zwrócić towar i według własnego uznania żądać:

11.3.2.1. Sprzedający usunie wady towaru nieodpłatnie w rozsądnym terminie, o ile wady można usunąć;

11.3.2.2. odpowiednio obniżyć cenę zakupu;

11.3.2.3. wymiany towaru na podobny, odpowiedniej jakości, z wyjątkiem przypadków, gdy wady są nieistotne lub powstały z winy Kupującego;

11.3.2.4. zwrotu zapłaconej ceny i odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy sprzedaż towaru o niewłaściwej jakości jest zasadniczym naruszeniem zamówienia.

11.3.3. Kupujący może wybrać tylko jeden z sposobów ochrony praw przewidzianych w pkt. 11.3.2 Regulaminu. Kupujący musi zgłosić swój wybór przy zwrocie produktu. Jeżeli po wyborze przez Kupującego sposobu, o którym mowa w pkt. 11.3.2, Sprzedawca nie ma możliwości jego realizacji, Sprzedawca oferuje alternatywny sposób, o którym mowa w pkt. 11.3.2. Kupujący nie ma prawa do zmiany wybranego środka zaradczego. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

11.3.4. Aby kupujący mógł zwrócić towar, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

11.3.4.1. powiadomić o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres e-mail vilnius@digitalas.lt, zwracany towar musi być wskazany w wiadomości;

11.3.4.2. przedłożyć dokument zakupu towaru, kartę gwarancyjną (jeśli została wystawiona);

11.3.4.3. złożyć wniosek w dowolnej formie.

11.3.5. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towaru o nieodpowiedniej jakości w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wydania mu towaru.

11.3.6. Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwracanego przez Kupującego towaru, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu towaru określonej w Regulaminie.

11.3.7. Kupujący musi pokryć koszty dostawy towaru i koszty zwrotu towaru, a Sprzedający przekonany, że towar został zwrócony z powodu nieodpowiedniej jakości, musi zwrócić Kupującemu poniesione przez niego koszty dostawy i zwrotu, z wyjątkiem wyjątków przewidzianych w Regulaminie. Do zwrotu towaru stosuje się punkt 11.5 Regulaminu.

11.3.8. Pieniądze są zwracane Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia Kupującego o towarze nieodpowiedniej jakości, a w przypadku, gdy towar nie zostanie zwrócony przez Kupującego Sprzedającemu, termin przewidziany w tym punkcie wynosi liczony od dnia zwrotu Towaru Sprzedającemu. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający postanowią inaczej.

11.3.9. Pieniądze nie zostaną zwrócone za towary, które zostały uszkodzone umyślnie lub w wyniku zaniedbania (w wyniku działania chemikaliów, wody, otwartego ognia, wysokiej temperatury, ostrych przedmiotów itp.) lub jeśli zasady użytkowania lub przechowywania towarów zostały naruszone, lub towar był używany niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. .

11.3.10. Odrębne zasady zwrotu towarów nieodpowiedniej jakości mogą być zawarte w dołączonych do nich kartach gwarancyjnych (gwarancji).

11.4. Wymiana i zwrot towaru po dostarczeniu niewłaściwego towaru

11.4.1. W przypadku dostarczenia Kupującemu niewłaściwego towaru, Kupujący musi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, poinformować o tym Sprzedającego drogą mailową. e-mailem vilnius@digitalas.lt lub dzwoniąc pod numer telefonu +370 52 336619. Sprzedający zobowiązuje się na własny koszt odebrać taki towar i zastąpić go odpowiednim towarem. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada zamówionego towaru, zwraca Kupującemu pieniądze zapłacone za przedmiot(y). Pieniądze są zwracane Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, a w przypadku braku zwrotu Produktu Kupującego do Sprzedającego termin przewidziany w niniejszym punkcie liczony jest od dnia zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający postanowią inaczej.

11.4.2. Procedura zwrotu towarów i pieniędzy jest przewidziana w pkt 11.5 Regulaminu.

11.5. Procedura zwrotu towaru i pieniędzy

11.5.1. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towaru tylko wtedy, gdy nie upłynął termin zwrotu towaru. W przypadku zwrotu towaru, Zasada 11.1. -11.2. w przypadkach określonych w punktach obowiązują dodatkowe wymagania: produkt nie został uszkodzony lub nie zmienił znacząco swojego wyglądu, ani nie był używany - wszystkie zwracane produkty muszą być opatrzone autentycznymi etykietami, workami ochronnymi, oryginalnymi opakowaniami i kompletnymi zestawami.

11.5.2. Wszystkie prezenty, które zostały wręczone wraz z zakupionym produktem muszą zostać zwrócone w tym samym czasie, z wyjątkiem przypadków zwrotu zakupionego produktu z powodu jego wad jakościowych, a prezenty prezentowane razem z nim ze względu na ich charakter w okresie od dnia zakup produktu do dnia, w którym wady tego produktu stały się widoczne, zostały zużyte lub wygasły na takie prezenty.

11.5.3. Zwracając towar, Kupujący musi wskazać adres nadawcy i odpowiednio zapakować towar tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sprzedający nie zwróci pieniędzy za przedmioty uszkodzone podczas transportu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki wysłane niewłaściwie zapakowane, z błędnym adresem, a także za zagubienie lub uszkodzenie przesyłki podczas transportu.

11.5.4. Jeśli Kupujący Digitalas.lt kupił zestaw towarów, musi zwrócić cały zestaw towarów Sprzedającemu, tj. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru tylko w odniesieniu do wszystkich towarów w zestawie. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z towarów w zestawie nie spełnia wymagań określonych w pkt. 11.5.1 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego całego zestawu towarów.

11.5.5. Po skorzystaniu z uprawnień przewidzianych w pkt. 11.1-11.4 Regulaminu kupujący musi spełnić wymogi zwrotu towaru przewidziane w Regulaminie i postępować zgodnie z przewidzianą w nim procedurą.

11.5.6. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru dostarczając go do punktów odbioru Sprzedającego, zwracając kurierem lub wysyłając pocztą. Towar należy zwrócić Sprzedającemu na adres wskazany w potwierdzeniu otrzymania przez Sprzedającego do Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tryb i warunki dostawy towarów ciężkich (ocena jakości towaru, jego wymiana, naprawa lub zwrot) do Sprzedającego będą uzgadniane odrębnie przez Kupującego i Sprzedającego telefonicznie lub mailowo. e-mailem vilnius@digitalas.lt lub Kupujący sam dostarczy je do punktu odbioru towarów w Wilnie.

11.5.7. Jeżeli Sprzedający dostarczył produkt do domu Kupującego i nie ma możliwości jego zwrotu w jeden z poniższych sposobów, Sprzedający musi odebrać produkt od Kupującego na własny koszt.

11.5.8. Jeżeli Kupujący skorzystał z praw określonych w punktach 11.1, 11.2-11.4 Regulaminu, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Sprzedającego powiadomienia Kupującego, a jeśli towar nie zostanie zwrócony przez Kupującego Sprzedającemu termin przewidziany w niniejszym punkcie liczony jest od dnia zwrotu towaru Sprzedającemu.

11.5.9. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający postanowią inaczej.

11.5.10. Po skorzystaniu z uprawnień określonych w punktach 11.1.-11.2 Regulaminu Kupującemu zostaną zwrócone: cena produktu, koszty dostawy produktu. Po skorzystaniu z uprawnień określonych w pkt. 11.3-11.4 Regulaminu Kupującemu zostaną zwrócone: cena towaru, koszty dostarczenia towaru, koszty zwrotu towaru.

11.5.11. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę opublikowany TUTAJ, koszty innego wybranego przez Kupującego sposobu dostawy przewyższające koszty tego sposobu nie podlegają zwrotowi.

11.5.12. Sprzedawca ma prawo nie zwracać kwot zapłaconych Użytkownikowi do czasu zwrotu towaru do Sprzedawcy i sprawdzenia pod kątem zgodności z punktem 11.5.1 Regulaminu.

11.5.13. W przypadku wystąpienia różnicy cenowej podczas wymiany towaru, Kupujący musi rozliczyć się ze Sprzedającym według przeliczonych cen.

12. Odpowiedzialność

12.1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za czynności wykonywane za pomocą Digitalas.lt.

12.2. Po dokonaniu rejestracji Kupujący jest odpowiedzialny za przechowywanie i/lub przekazywanie swoich danych logowania osobom trzecim. Jeżeli z usług świadczonych przez Digitalas.lt korzysta osoba trzecia, która połączyła się z Digitalas.lt za pomocą danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa tę osobę za Kupującego.

12.3. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody, ponieważ Kupujący, niezależnie od zaleceń Sprzedawcy i jego obowiązków, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności, mimo że miał taką możliwość.

13. Środki marketingowe stosowane przez sprzedawcę

13.1. Sprzedawca może inicjować różne promocje lub gry na Digitalas.lt według własnego uznania.

13.2. Sprzedawca ma prawo jednostronnie, bez odrębnego powiadomienia, zmienić warunki promocji lub gier, a także je anulować. Wszelkie zmiany lub anulowanie warunków akcji obowiązują od momentu akceptacji zmian (anulowania).

14. Wymiana informacji

14.1. Sprzedający przesyła wszelkie powiadomienia zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub wiadomość SMS na wskazany przez Kupującego numer telefonu podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

14.2. Kupujący wysyła wszystkie wiadomości i pytania za pomocą środków komunikacji określonych w sekcji „Kontakty” Sprzedającego Digitalas.lt.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

15.2. Stosunki powstałe na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu Republiki Litewskiej.

15.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe w ciągu 20 (dwudziestu) dni kalendarzowych, spory rozstrzygane są w trybie określonym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.

15.4. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z odpowiedzią Sprzedającego na pisemną reklamację Kupującego, Kupujący (osoba fizyczna, konsument) może złożyć swoją prośbę/reklamację dotyczącą towarów zakupionych na Digitalas.lt do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumenta (Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, fax: (85) 279 1466, na stronie www.vvtat.lt (także dla jednostek terytorialnych Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów w powiatach) – lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na platformie EGS https://ec.europa.eu/odr/.


Pasiūlysime geriausią sprendimą kiekvienam klientui

Visas prekes galite įsigyti internetinėje parduotuvėje. Jeigu reikia pagalbos ar turite klausimų, susisiekite!

Kontakty w zakresie handlu detalicznego

+370 52336619 arba vilnius@digitalas.lt

Kontakt jeśli szukasz dostawcy hurtowego

+37065612754 or wholesale@digitalas.lt

close Wózek sklepowy
close Wózek sklepowy

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password