Digitalas.lt elektroonikapoes kaupade ostmise ja müümise reeglid

1. Mõisted

1.1. Müüjaks on UAB „DIGITALas“ UAB „DIGITALas“, Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik VĮ „Registrų centras“, KM-kood LT250554716, asukoht ja kirjavahetuse aadress Ukmergės g. 234A, LT-07004 Vilnius.

1.2. Digitalas.lt on elektrooniline pood, mis asub aadressil Digitalas.l

1.3. Ostja - 1) teovõimeline füüsiline isik ehk täisealine isik, kelle teovõime ei ole kohtumäärusega piiratud; 2) neljateistkümne- kuni kaheksateistaastane alaealine, kellel on vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeerunud; 3) juriidiline isik; 4) kõigi eelnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.

1.4. Pooled – Ostja ja Müüja koos.

1.5. Müüja partner - juriidiline isik: 1) juriidiline isik, keda kasutatakse Ostja tellimuse täitmiseks; 2) Digitalas.lt, millega ühiseid tegevusi või projekte läbi viiakse, avaldatakse selle juriidilise isiku veebisaitidel või mistahes meedias, kus kirjeldatakse Digitalas.lt ja selle juriidilise isiku tegevust või projekti.

1.6. Isikuandmed - igasugune teave, mis on seotud füüsilise isikuga - andmesubjektiga, kelle isik on teada või seda saab otseselt või kaudselt kindlaks teha, kasutades selliseid andmeid nagu isikukood, üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust. loodus.

1.7. Reeglid on käesolevad "Digitalas.lt elektroonikapoes kaupade ostmise ja müümise reeglid".

1.8. Konto – Ostja Digitalas.lt registreerimise tulemus, mis loob konto, mis kaitseb tema isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

1.9. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, mis sisaldab Digitalas.lt kaudu Isikuandmete kogumise, säilitamise, töötlemise ja säilitamise põhireegleid.

1.10. Kaupade kogumiskeskused – müüjale kuuluvad kaupade kogumiskeskused, mis asuvad järgmistel aadressidel: Ukmergės tn. 234A, Vilnius, Smilties Pylimo str. 2, Klaipėda.

2. Üldsätted

2.1. Ostja kinnitab Reeglitega tutvudes ja linnukese märkimise järel väite „Olen ​​tutvunud Digitalas.lt elektroonikapoes kaupade ostmise ja müümise reeglitega ja nõustun nendega“ juures. Sel viisil kinnitatud Reeglid on Pooltele siduv juriidiline dokument, mis määrab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja selle eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte Digitalas.lt kaupade ostmise ja müügiga seotud kohustused ja muud tingimused.

2.2. Ostja, luues Digitalas.lt konto, kinnitab Reegleid esmaregistreerimisel. Pärast seda, kui Ostja on esmaregistreerimisel (konto loomisel) reeglid kinnitanud, sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel pikaajaline ostu-müügileping. Esmaregistreerimisel kinnitatud Reeglid kehtivad kõikidele Ostja sooritatud ostudele kuni uuendatud Reeglite avaldamiseni. Teave reeglite uuenduste kohta on saadaval veebisaidil.

2.3. Ainult Ostjatel, nagu on määratletud Reeglite punktis 1.3, on õigus osta Digitalas.lt. Reeglite kinnitamisega ja privaatsuspoliitikaga (reeglite punkt 2.4) tutvumisega kinnitab ostja, et tal on õigus osta Digitalas.lt-lt kaupu.

2.4. Vajadusel või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud asjaolude esinemisel on Müüjal õigus Reegleid muuta, täiendada või täiendada. Ostjaid teavitatakse sellest Digitalas.lt sisselogimisel või esmakordsel kauba ostmisel pärast Reeglite uue versiooni jõustumist.

2.5. Ostja peab tutvuma Müüja poolt kinnitatud ja avaldatud Privaatsuspoliitikaga. Ostja väljendab nõusolekut või mittenõustumist Ostja Isikuandmete konkreetsete kasutamise viisidega vastavalt Privaatsuspoliitikas endas sätestatud korrale.

2.6. Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab Ostja kõikidel juhtudel Müüjale Ostjale kuuluva toimiva e-posti aadressi edastamise eest.

3. Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhete tekkimise hetk

3.1. Ostja saab Digitalas.lt kaupa tellida, valides ühe järgmistest viisidest:

3.1.1. registreerudes veebis Digitalas.lt (sisestades oma registreerimisnime ja parooli);

3.1.2. ilma veebis Digitalas.lt registreerumata;

3.1.3. telefoni teel;

3.1.4. kogumiskeskustes.

3.2. Tellides kaupa ühel Reeglite punktides 3.1.1 - 3.1.2 toodud viisidest, peab Ostja märkima oma Isikuandmed, mis on vajalikud Privaatsuspoliitikas toodud kaubatellimuse nõuetekohaseks täitmiseks, vastavatesse infoväljadesse, mille esitab. müüja.

3.3. Reeglite ja privaatsuspoliitika sätted kehtivad Ostjatele, kes on esitanud kauba tellimuse telefoni teel või Kauba kättesaamise keskustes. Tellimust esitades nõustuvad nad reeglitega.

3.4. Kui Ostja sooritab pärast ostetava kauba või teenuse valimist ja kaubakorvi koostamist kõik tellimuse etapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitamine, loetakse, et ost-müük Müüja ja Ostja vahel on tekkinud õigussuhe ning on sõlmitud ostu-müügileping. Müüja saadab Ostjale koos tellimuse kinnitusega lingi kehtivatele Reeglitele Ostja poolt määratud e-posti aadressile.

3.5. Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et tellitud toote(de) leedukeelsed juhised esitatakse hiljemalt toote(te) kohaletoimetamise hetkel vastavalt Reeglites ja Privaatsuspoliitikas sätestatud korrale. Ostja Müüjale määratud e-posti aadressile. Kogu oluline teave toote ja selle omaduste kohta on toodud Digitalas.lt tootekirjelduses.

3.6. Iga Ostja tellimus salvestatakse Digitalas.lt andmebaasi.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta Digitalas.lt kaupu ja tellida teenuseid käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

4.2. Ostjal on õigus tellimusest keelduda käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

4.3. Ostjal on õigus lepingust taganeda käesoleva eeskirjaga kehtestatud korras.

4.4. Ostjal on õigus ostetud kaup reeglite kohaselt ümber vahetada või tagastada.

4.5. Ostjal on muud käesolevates reeglites, privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja, kasutades Digitalas.lt, peab täitma oma kohustusi, järgima käesolevaid Reegleid, Privaatsuspoliitikat, muid Digitalas.lt poolt selgelt märgitud tingimusi ega rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.

5.2. Ostja peab tasuma tellitud kauba või teenuse eest ja need vastu võtma käesolevate reeglitega kehtestatud korras. Olles valinud kaubale järeletulemise Kauba kogumispunkti, peab Ostja sellele järgi tulema valitud Kauba kogumispunkti Reeglites toodud tähtaegadel.

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus muuta, peatada või lõpetada Digitalas.lt teatud funktsioonide või nende osade toimimine, samuti muuta Digitalas.lt elementide paigutust.

6.2. Müüjal on õigus Digitalas.lt tegevus peatada või lõpetada. Sel juhul täidetakse kõik Ostjate vastu võetud ja kinnitatud tellimused ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

6.3. Teenuste osutamise tingimuste olulise muutumise korral (nt muutused turutingimustes, õigusaktides vms) on müüjal õigus muuta Digitalas.lt osutatavate teenuste ulatust või viisi, teenuste või nende osade osutamise peatamiseks või lõpetamiseks, teenuste või teenuste osa eest tasu võtmiseks. Kui ostja ei nõustu, siis tema tellimus tühistatakse.

6.4. Kui Ostja püüab kahjustada Digitalas.lt töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma eelneva hoiatuseta piirata või peatada Ostja võimalus Digitalas.lt kasutada või erandjuhtudel tühistada Ostja konto.

6.5. Müüjal on õigus ilma eelneva hoiatuseta tühistada Ostja tellimus, kui Ostja, valides Reeglite punktides 8.2.1 või 8.2.2 sätestatud makseviisid, ei tasu kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul. päevadel.

6.6. Kui Ostja valib Reeglite punktis 8.2.3 sätestatud makseviisi, on Müüjal õigus tellimuses toodud andmete osas ebaselguse korral Ostjaga ühendust võtta tellimuses märgitud andmetel. Sellisel juhul hakkab kauba kohaletoimetamise tähtaega lugema Ostjaga kontakteerumise päevast. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat ette teatamata, i) kui Müüja ei saa Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse vormistamist või ii) kui Ostja ei esita Müüjale nõutud teabega Müüja määratud tähtajaks või iii) kui Ostja ei anna Müüjale nõusolekut isikuandmete kontrollimiseks.

6.7. Müüjal on muud käesolevates Reeglites, Privaatsuspoliitikas, teistes Digitalas.lt dokumentides ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada Digitalas.lt pakutavaid teenuseid käesolevates Reeglites ja muudes Digitalas.lt dokumentides sätestatud tingimustel.

7.2. Müüja kohustub esitama Digitalas.lt selgelt ja arusaadavalt Ostjale Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.2287 sätestatud teavet.

7.3. Müüja kohustub austama ostja privaatsust. Ostja isikuandmeid töödeldakse ainult kooskõlas reeglite, privaatsuspoliitika ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.

7.4. Enne tellimuse esitamist teavitama Ostjat tellimuse täitmisega seotud Digitalas.lt funktsioonide peatamisest või lõpetamisest, samuti Reeglite punktides 6.2 - 6.3 nimetatud muudatustest. Teabe edastamist Digitalas.lt-le peetakse asjakohaseks teabeks. Pärast seda, kui Müüja on juba nõustunud Ostja tellimust täitma, teavitatakse Ostjat selle tellimuse täitmisega seotud Digitalas.lt funktsioonide peatamisest või lõpetamisest ühel Ostja poolt määratud kontaktandmetel (telefoni või e-posti teel). ).

7.5. Müüja kohustub reeglites sätestatud tingimustel tarnima Ostja poolt tellitud kaubad ning vastu võtma Ostja poolt tagastatud kauba.

7.6. Kui Müüjal ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, kohustub ta pakkuma Ostjale võimaluste piires analoogset või sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogse või sarnasena pakutud toodet vastu võtmast, kohustub Müüja ettemaksu sooritamise korral Ostjale tasutud raha tagastama 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul ning igal juhul tellimuse tühistama.

7.7. Müüja, kes ei nõustu Ostja nõuetega, peab andma kasutajale üksikasjaliku, motiveeritud kirjaliku vastuse hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Ostja avalduse kättesaamise päevast, välja arvatud juhul, kui Leedu Vabariigi õigusaktid ja Euroopa Liit näevad ette teisiti.

7.8. Müüja kohustub täitma muid Reeglites, Privaatsuspoliitikas ja Leedu Vabariigi õigusaktides Müüjale pandud kohustusi.

8. Toodete hinnad, tasumise kord ja tähtajad

8.1. Digitalas.lt loodud tellimusel on kaupade hinnad märgitud eurodes, sealhulgas sel ajal kehtiva käibemaksu summa vastavalt seadusandlusele.

8.2. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:

8.2.1. elektroonilise panganduse kasutamine;

8.2.2. Pangaülekanne;

8.2.3. sularahas või pangakaardiga kauba kohaletoimetamise/tulemise ajal;

8.3. Kui Müüja saab kauba eest tasu, kinnitatakse kauba tellimus ja algab kauba tarneaeg.

8.4. Reeglite kinnitamisega nõustub ostja, et ostudokumendid - käibemaksuarved, mis on ühtlasi ka kauba garantiitalongid - esitatakse talle koos kaubaga kohe peale tellimuse vormistamist. Käibemaksuarvetel on märgitud valitud kaubad, nende kogus, antud allahindlused, kauba lõpphind koos kõigi maksudega ja muud raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega kooskõlastamist nõutavad andmed.

8.5. Pärast tellimuse vormistamist on ostjal võimalik näha ja välja printida tellimuslehte – ettemaksuarvet – rubriigis "Minu konto".

8.6. Kauba hind ei saa muutuda pärast Müüja poolt tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete (tahtmatute) vigade parandamise või muude objektiivsete ja oluliste põhjuste tõttu. väljaspool müüja kontrolli (neid põhjuseid toetavate tõendite olemasolul). Kui Ostja antud juhul ei ole nõus toodet uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teavitades sellest Müüjat 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Tellimuse tühistamisel käesolevas punktis sätestatud korras tagastatakse Ostjale kõik Ostja poolt tasutud summad.

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kauba tellimisel saab Ostja valida ühe kauba esitamise viisidest, mis on toodud Reeglite punktides 9.2 - 9.3. Kauba kohaletoimetamise tingimused ja hinnad on toodud SIIN.

9.2. Kui Ostja valib tellimuse esitamisel kojutoomise teenuse:

9.2.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse tarnekoha.

9.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel on vajalik esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue mudeli juhiluba). Kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ning kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.

9.2.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

9.3. Ostja saab kaubale tasuta järele tulla ühes Kaupade kogumissalongis. Kui Ostja valib tellimuse vormistamisel järgmise meetodi:

9.3.1. Tellitud kaubale tuleb järgi tulla hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui Müüja teavitas Ostjat e-posti teel, et kaubale on võimalik järele tulla.

9.3.2. Kaubale saab järele tulla ainult tellimuse esitaja või tellimuse vormistamise ajal märgitud isik. Väljavõtmine.

10. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

10.1. Iga Digitalas.lt-s müüdava toote omadused on märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses.

10.2. Müüja poolt pakutavad kaubad on sobiva kvaliteediga ehk kauba omadused vastavad kauba kirjeldusele. Toode vastab tarbijamüügilepingule, kui:

10.2.1. toode vastab Müüja esitatud kirjeldusele ja sellel on samad omadused kui sellel tootel, mille Müüja tõi näite või mudelina selle toote reklaamimisel veebisaidil Digitalas.lt;

10.2.2. toode sobib otstarbeks, milleks seda tüüpi tooteid tavaliselt kasutatakse;

10.2.3. toode vastab sama tüüpi toodetele üldiselt omastele kvaliteedinäitajatele, mida Ostja võib kauba olemusest ning tootja, tema esindaja või toote müüja poolt avalikult tehtud väidetest, sh reklaamist lähtuvalt eeldada. ja toote märgistamine toote spetsiifiliste omaduste kohta.

10.3. Müüja ei vastuta selle eest, et Digitalas.lt lehel oleva kauba suurus, kuju, värvus või muud parameetrid ei pruugi kasutatud kuvari omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, värvile või muudele parameetritele. Ostja poolt või muudel müüjast mitteolenevatel tehnilistel põhjustel. Ostjal on soovitatav tutvuda tootekirjeldusega.

10.4. Müüja annab erinevatele kaubaliikidele teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud selliste kaupade kirjeldustes või koos kauba arvega, mis vastab garantiilehele.

10.5. Müüja poolt antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira tarbija õigusi, mis on neile õigusaktidega kehtestatud pärast ebasobiva kvaliteediga toote või teenuse ostmist.

10.6. Müüja ei paku garantiihooldusteenust kaupadele:

10.6.1. kui garantiiteenindust osutav(ad) keskus(ed) asub väljaspool Leedu Vabariiki, korraldab Müüja Kauba saatmise sellistesse keskustesse;

10.6.2. kui garantiiteenindust osutav(ad) keskus(ed) asub(ad) Leedu Vabariigis, suunatakse Ostja sellise(te)sse keskus(t)esse.

10.7. Meedias olev teave ei kuulu garantii alla. Andmete kadumise või taastamise kulusid ei kata.

10.8. Juhtudel, kui õigusaktide alusel on konkreetsele kaubale määratud kindel aegumiskuupäev, kohustub Müüja selle kauba Ostjale müüma selliselt, et tal oleks reaalne võimalus seda kaupa kasutada kuni kauba ostmise lõpuni. aegumiskuupäev.

Üksikute kaubaliikide garantiitingimustega seotud info leiab SIIT.

11. Ostu-müügilepingust, kauba tagastamisest ja ümbervahetamisest keeldumise õigus

11.1. Müügilepingust taganemise õigus

11.1.1. Ostjal on õigus kauba müügilepingust põhjust avaldamata taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, teatades sellest müüjale. Ostja ei saa seda õigust kasutada pärast ühe Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.22810 2. osas loetletud lepingu sõlmimist.

11.1.2. Ostja teavitab Müüjat müügilepingu ülesütlemisest ühel järgmistest viisidest: täites lepingu ülesütlemise vormi näidis (selle saad alla laadida SIIT) või esitades selge avalduse, milles kirjeldab oma otsust leping üles öelda. Lepingu ülesütlemise teade saadetakse e-postiga. aadressil vilnius@digitalas.lt. Pärast Ostja teate saamist saadab Müüja koheselt kinnituse teate kättesaamise kohta.

11.1.3. Müügilepingust taganemise õiguse kasutamiseks ettenähtud 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg arvestatakse järgmiselt: a. ostu-müügilepingu sõlmimisel - päevast, mil Ostja või tema poolt määratud isik, välja arvatud vedaja, saab tellitud kauba kätte; b. kui Ostja on tellinud ühes tellimuses rohkem kui ühe toote ja kaubad tarnitakse eraldi, - alates päevast, mil Ostja või tema poolt määratud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimase toote; c. kui kaup tarnitakse erinevate partiidena või osadena, - päevast, mil Ostja või tema poolt määratud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimase partii või osa; d. kui sõlmitakse leping kauba regulaarseks kohaletoimetamiseks kindlaksmääratud tähtaja jooksul, - alates päevast, mil Ostja või tema poolt märgitud isik, välja arvatud vedaja, saab esimese kauba kätte.

11.1.4. Kui Ostja on keeldunud ostu-müügilepingu sõlmimisest enne kauba talle üleandmist, vormistab Müüja Ostja keeldumise tellimusest keeldumisena ning teavitab sellest Ostjat enda poolt määratud e-posti aadressil.

11.1.5. Kui Ostja on ostu-müügilepingust keeldunud pärast kauba juba üleandmist või on sellele järele tulnud, kohaldatakse Reeglite punktis 11.5 sätestatud sätteid.

11.2. Sobiva kvaliteediga kauba ümbervahetamise ja tagastamise reeglid

11.2.1. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba üleandmise päevast asendada ostetud kaup erinevate mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega samalaadse kaubaga. Kui kauba vahetamisel tekib hinnavahe, peab Ostja Müüjaga arveldama vastavalt ümberarvutatud hindadele. Ostja teade (vahetustagastuse vormi saad alla laadida SIIT) soovist kasutada nimetatud tagastatava kaubaga Reeglite käesolevas punktis sätestatud õigust saadetakse e-posti teel. aadressil vilnius@digitalas.lt.

11.2.2. Kui Ostjale ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus, toimub kauba vahetus ja tagastamine Leedu Vabariigi valitsuse 2014. aasta seaduse alusel. 22. juuli otsusega nr. 738 kinnitatud "Jaekaubanduseeskirja". Reeglite punktis 11.2.1 sätestatud perioodi jooksul on Ostjal õigus asendada ja tagastada kõik kaubad, kuid Ostja nõudmine asendada ostetud kaup sarnase kaubaga või tagastada tasutud raha artiklis toodud põhjustel. Tsiviilseadustiku 6.362 saab rahuldada ainult siis, kui müüja nõustub pärast nende kaupade ostmist:

11.2.2.1. tubakas ja tubakatooted;

11.2.2.2. parfümeeria-, kosmeetika- ja tualetipreparaadid;

11.2.2.3. foto- ja kinematograafiakaubad;

11.2.2.4. trükitud raamatud, reproduktsioonid ja muud trükitööstuse tooted;

11.2.2.5. kangad;

11.2.2.6. vaipkattega põrandakatted, va vaibad ja vaibad;

11.2.2.7. Kootud aluspesu meestele, poistele, naistele või tüdrukutele;

11.2.2.8. beebiriided;

11.2.2.9. sukkpüksid, sukad, sokid ja muud sarnased tooted;

11.2.2.10. meeste, poiste, naiste või tüdrukute alussärgid, öösärgid, pidžaamad jms;

11.2.2.11. rinnahoidjad, vööd, korsetid jms;

11.2.2.12. pärlid, vääriskivid, väärismetallid ja nendest valmistatud tooted, va kunstlikud ehted;

11.2.2.13. masinad ja mehaanilised seadmed;

11.2.2.14. elektrimasinad ja -seadmed, helisalvestus- ja taasesitusseadmed ning televisiooni video- ja helisalvestus- ja taasesitusseadmed;

11.2.2.15. maapealsed sõidukid

11.2.2.16. laevad, paadid ja ujuvseadmed

11.2.2.17. optilised, foto-, kinematograafilised, mõõte-, kontrolli-, meditsiini- või kirurgiainstrumendid ja -aparaadid;

11.2.2.18. käekellad;

11.2.2.19. muusikariistad;

11.2.2.20. relvad ja laskemoon;

11.2.2.21. mööbel, voodipesu, lambid;

11.2.2.22. mänguasjad, mängud, va spordi- ja õngitsemisvarustus;

11.2.2.23. kunstiteosed, kogumisobjektid ja antiikesemed;

11.2.2.24. sobiva kvaliteediga taimed, loomad ja toiduained;

11.2.2.25. spetsiaalselt kasutaja soovil valmistatud, lõigatud, lõigatud jms kaupade kaalumine ja mõõtmine.

11.2.3. Müüja kohustub pärast kauba kättesaamist asendama selle sama kauba vastu ainult Ostja poolt määratud kujul, suuruses, värvis, mudelis või komplektsuses. Kui Müüjal ei ole asendamiseks sobivat toodet, tagastab ta Ostjale toote eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja sai Ostjalt teate selle õiguse teostamise soovist ning kui Ostja Toodet Müüjale ei tagastata, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega. päevast, mil Toode on müüjale tagastatud.

11.2.4. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti.

11.2.5. Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud reeglite punktis 11.5.

11.3. Ebasobiva kvaliteediga kauba ümbervahetamise ja tagastamise reeglid

11.3.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup asendatakse, tagastatakse Reeglites sätestatud korras ja arvestades Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid.

11.3.2. Kui Ostja ostis ebakvaliteetse kauba ja märkis selle kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumenti (kui ei ole märgitud, kohaldatakse Reeglite punktis 11.2 sätestatut) või kauba ebasobiv kvaliteet ilmneb tootmisdefektist, mis ei ole piisava kvaliteediga. oli kauba ostmise ajal kohal või ei vastanud tootja poolt määratud spetsifikatsioonidele, võib Ostja kauba tagastada ja omal valikul nõuda:

11.3.2.1. et Müüja kõrvaldab kauba puudused mõistliku aja jooksul tasuta, kui puudusi on võimalik kõrvaldada;

11.3.2.2. ostuhinda vastavalt alandada;

11.3.2.3. et toode asendatakse sobiva kvaliteediga analoogse tootega, välja arvatud juhtudel, kui puudused on väiksemad või on tekkinud Ostja süül;

11.3.2.4. tagastada tasutud hind ja taganeda müügilepingust, kui ebasobiva kvaliteediga kauba müük on tellimuse põhimõtteline rikkumine.

11.3.3. Ostja saab valida ainult ühe Reeglite punktis 11.3.2 sätestatud õiguste kaitse viisidest. Ostja peab oma valikut deklareerima toote tagastamisel. Kui pärast Ostja poolt punktis 11.3.2 sätestatud meetodi valimist ei ole Müüjal võimalust seda rakendada, pakub Müüja välja alternatiivse punktis 11.3.2 sätestatud meetodi. Ostjal ei ole õigust valitud õiguskaitsevahendit muuta. Ostjal ei ole õigust müügilepingut üles öelda, kui tootel esinev puudus on ebaoluline.

11.3.4. Kauba tagastamiseks on ostjal vaja järgida järgmisi tingimusi:

11.3.4.1. teavitama sellest Müüjat e-posti teel e-posti aadressil vilnius@digitalas.lt, sõnumis tuleb märkida tagastatav kaup;

11.3.4.2. esitama kauba ostudokument, garantiikaart (kui see väljastati);

11.3.4.3. esitada vabas vormis avaldus.

11.3.5. Ostjal on õigus kasutada ebapiisava kvaliteediga kauba tagastamise õigust 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba talle üleandmise päevast.

11.3.6. Müüjal on õigus Ostja poolt tagastatud kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei järgi Reeglites toodud kauba tagastamise korda.

11.3.7. Ostja on kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise ja kauba tagastamise kulud ning Müüja, olles veendunud, et kaup tagastati ebapiisava kvaliteedi tõttu, peab hüvitama Ostjale tema poolt kantud kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud, välja arvatud Eeskirjas sätestatud erandid. Kauba tagastamisel kehtib reeglite punkt 11.5.

11.3.8. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja sai Ostjalt teate ebakvaliteetse kauba kohta ning kui Ostja kaupa Müüjale ei tagasta, kehtib käesolevas punktis sätestatud tähtaeg. arvestatakse Kauba Müüjale tagastamise päevast. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti.

11.3.9. Raha ei tagastata nende kaupade eest, mis on rikutud tahtlikult või ettevaatamatusest (mõjutatud kemikaalidest, veest, lahtisest tulest, kõrgest temperatuurist, teravatest esemetest jne), või kui kauba kasutamise või hoidmise eeskirjad on rikutud. rikutud või kaupa on kasutatud mittesihipäraselt või mittesihipäraselt. .

11.3.10. Eraldi reeglid ebasobiva kvaliteediga kauba tagastamiseks võivad olla sätestatud nendega kaasasolevates garantiitalongides (garantiides).

11.4. Kauba vahetamine ja tagastamine pärast vale kauba kohaletoimetamist

11.4.1. Kui Ostjale tarniti vale kaup, peab Ostja sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul Müüjat teavitama e-posti teel. e-posti teel vilnius@digitalas.lt või helistades telefoninumbril +370 52 336619. Müüja kohustub omal kulul sellisele kaubale järele tulema ja sobiva kaubaga asendama. Juhul, kui Müüjal ei ole tellitud kaupa, tagastab ta Ostjale kauba(de) eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja sai Ostjalt lepingust taganemise teate ning kui Ostja Toodet Müüjale ei tagastata, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates müüja poolt lepingust taganemise teate saamisest. päeval, mil Toode müüjale tagastatakse. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti.

11.4.2. Kauba ja raha tagastamise kord on sätestatud reeglite punktis 11.5.

11.5. Kauba ja raha tagastamise kord

11.5.1. Ostja saab kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui kauba tagastamise tähtaeg ei ole möödas. Kauba tagastamisel kehtib eeskirja 11.1. -11.2. punktides toodud juhtudel kehtivad lisanõuded: toode ei ole kahjustatud ega ole oma välimust oluliselt muutnud, samuti ei ole seda kasutatud - kõik tagastatavad tooted peavad olema autentsete etikettide, kaitsekottide, originaalpakendi ja täiskomplektiga.

11.5.2. Kõik kingitused, mis esitati koos ostetud tootega, tuleb tagastada samal ajal, välja arvatud juhul, kui ostetud toode tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu ja koos sellega üle antud kingitused oma olemuse tõttu ajavahemikul alates kauba ostmisest. toote ostmisest kuni selle toote puuduste ilmnemise päevani on kasutatud või on selliste kingituste puhul aegunud.

11.5.3. Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja kauba korralikult pakkima, et see ei saaks saatmisel kahjustada. Müüja ei tagasta kauba eest, mis on saatmisel kahjustatud. Müüja ei vastuta pakkide eest, mis on saadetud valesti pakitult, vale aadressiga, samuti pakkide kadumise või saatmise käigus kahjustamise eest.

11.5.4. Kui Digitalas.lt Ostja ostis kaubakomplekti, peab ta kogu kaubakomplekti Müüjale tagastama, st Ostjal on kauba tagastamiseks sätestatud õigused ainult kogu komplektis olevate kaupade osas. Juhul, kui vähemalt üks komplektis olevatest kaupadest ei vasta Reeglite punktis 11.5.1 sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatud kogu kaubakomplekti vastu võtmast.

11.5.5. Pärast reeglite punktides 11.1-11.4 sätestatud õiguste teostamist peab ostja täitma Reeglites sätestatud kauba tagastamise nõuded ning järgima neis sätestatud korda.

11.5.6. Ostja saab Kauba tagastada, toimetades selle Müüja kogumiskeskustesse, tagastades kullerite vahendusel või saates postiga. Kaup tuleb Müüjale tagastada aadressil, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale saadetud lepingu ülesütlemise teate kättesaamise kinnituses. Raske kauba (kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks, parandamiseks või tagastamiseks) Müüjale tarnimise korra ja tingimused lepivad Ostja ja Müüja telefoni või e-posti teel eraldi kokku. e-postiga vilnius@digitalas.lt või toimetab Ostja need ise Vilniuse kaupade kogumiskeskusesse.

11.5.7. Kui Müüja toimetas toote Ostjale koju ja seda ei ole võimalik ühel alljärgnevatest viisidest tagastada, peab Müüja toote omal kulul Ostjalt järele võtma.

11.5.8. Kui Ostja on kasutanud Reeglite punktides 11.1, 11.2-11.4 sätestatud õigusi, tagastatakse talle raha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Ostja teate saamist Müüja poolt ning kui Ostja kaupa ei tagasta. Müüjale, käesolevas punktis sätestatud tähtaega arvestatakse kauba Müüjale tagastamise päevast.

11.5.9. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti.

11.5.10. Pärast reeglite punktides 11.1.-11.2 sätestatud õiguste kasutamist tagastatakse Ostjale: toote hind, toote kohaletoimetamise kulud. Pärast reeglite punktides 11.3-11.4 sätestatud õiguste kasutamist tagastatakse Ostjale: kauba hind, kauba kohaletoimetamise kulud, kauba tagastamise kulud.

11.5.11. Kui Ostja valis SIIN avaldatud müüja poolt pakutavast odavaimast tarneviisist erineva meetodi, ei tagastata Ostja poolt valitud muu tarneviisi kulusid, mis ületavad selle meetodi kulusid.

11.5.12. Müüjal on õigus mitte tagastada Kasutajale tasutud summasid enne, kui kaup on Müüjale tagastatud ja kontrollitud selle vastavust Reeglite punktile 11.5.1.

11.5.13. Kui kauba vahetamisel tekib hinnavahe, peab Ostja Müüjaga arveldama vastavalt ümberarvutatud hindadele.

12. Vastutus

12.1. Ostja vastutab Digitalas.lt kaudu tehtud toimingute eest.

12.2. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete säilitamise ja/või edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui Digitalas.lt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Ostja sisselogimisandmete abil Digitalas.lt-ga ühenduse loonud, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

12.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, Privaatsuspoliitikaga, kuigi talle oli selline võimalus antud.

13. Müüja rakendatavad turundusmeetmed

13.1. Müüja võib Digitalas.lt lehel algatada oma äranägemise järgi erinevaid kampaaniaid või mänge.

13.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, eraldi ette teatamata muuta kampaaniate või mängude tingimusi, samuti need tühistada. Aktsiate tingimuste kõik muudatused või tühistamised kehtivad muudatustega nõustumise (tühistamise) hetkest.

14. Teabevahetus

14.1. Müüja saadab kõik teated käesolevates reeglites ja privaatsuspoliitikas sätestatud korras Ostja poolt märgitud e-posti aadressile või SMS-sõnumiga Ostja märgitud telefoninumbrile registreerimisel või kauba tellimisel.

14.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja Digitalas.lt jaotises „Kontaktid“ määratud sidevahendeid kasutades.

15. Lõppsätted

15.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.

15.2. Käesolevate reeglite alusel tekkivaid suhteid reguleerib Leedu Vabariigi seadus.

15.3. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

15.4. Juhul, kui Ostja ei nõustu Müüja vastusega Ostja kirjalikule pretensioonile, saab Ostja (füüsiline isik, tarbija) esitada oma soovi/kaebuse Digitalas.lt lehelt ostetud kauba kohta riiklikule tarbijaõiguste kaitse talitusele. (Vilniaus t. 25, 01402 Vilnius, e-post hr tarnyba@vvtat.lt, telefon: 85 262 67 51, faks: (85) 279 1466, veebisaidil www.vvtat.lt (ka liidumaa territoriaalüksuste jaoks Riiklik Tarbijaõiguste Kaitse Talitus maakondades) - või täitke taotlusvorm EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/odr/.


Pasiūlysime geriausią sprendimą kiekvienam klientui

Visas prekes galite įsigyti internetinėje parduotuvėje. Jeigu reikia pagalbos ar turite klausimų, susisiekite!

Kontaktai fiziniams asmenims

+370 52336619 arba vilnius@digitalas.lt

Kontaktai juridiniams asmenims

+370 52336619 arba verslui@digitalas.lt

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password